Algemene voorwaarden

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN VAN ONZE DIENSTEN, STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART U DAT U BEVOEGD BENT OM DEZE RECHTSPERSOON EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERMEN “U” OF “UW” NAAR DEZE RECHTSPERSOON EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZULLEN VERWIJZEN. INDIEN U NIET OVER EEN DERGELIJKE BEVOEGDHEID BESCHIKT, OF INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DEZE VOORWAARDEN NIET TE AANVAARDEN EN MAG U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN. EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN KRACHT VANAF DE “LAATST BIJGEWERKTE” DATUM DIE HIERBOVEN WORDT VERMELD. U DIENT DEZE VOORWAARDEN DOOR TE NEMEN VOORDAT U EEN VAN ONZE DIENSTEN GEBRUIKT OF AANSCHAFT. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN NA DE “LAATST BIJGEWERKTE” DATUM HOUDT UW AANVAARDING VAN EN INSTEMMING MET DERGELIJKE WIJZIGINGEN IN.

U HEBT GEEN TOEGANG TOT DE DIENSTEN ALS U ONZE DIRECTE CONCURRENT BENT, TENZIJ MET ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. BOVENDIEN MAG U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT DE DIENSTEN OM HUN BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES OF FUNCTIONALITEIT TE CONTROLEREN, OF VOOR ANDERE BENCHMARKING- OF CONCURRENTIEDOELEINDEN.

1. DE DEFENITIES

“Gearchiveerde inhoud” betekent inhoud, gegevens en/of informatie die wordt vastgelegd en gearchiveerd door de diensten die u verzendt via bepaalde sociale mediaplatforms en bepaalde internetwebsites die u aanwijst.

“Socialex”, “Wij”, “Onze” en “Ons” betekent Socialex B.V., een Nederlands bedrijf die zaken doet als Socialex, samen met haar moederbedrijf Open.nl en andere gelieerde bedrijven.

“Content” betekent door ons verkregen informatie van publiekelijk toegankelijke bronnen of third-party content aanbieders en aan u ter beschikking gesteld via de diensten.

“Overheidsinstantie” betekent een instelling van de overheid die overheidstaken uitvoert.

“Privacybeleid” betekent onze privacyverklaring te vinden op: https://socialex.nl/privacyverklaring

“Diensten” betekent de diensten die door ons aangeboden worden aan u onder de voorwaarden voor het automatisch vastleggen en archiveren van bepaalde inhoud van social media voor het beware van documenten en de naleving van regelgeving en andere gerelateerde en/of relevante doeleinden.

“Voorwaarden” betekent deze Servicevoorwaarden, Privacybeleid, hierin opgenomen door middel van verwijzing, en dergelijke andere aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde delen van onze website en/of diensten.

“Gebruiker” betekent, in het geval van een persoon die deze voorwaarden namens zichzelf accepteert, of een persoon die deze voorwaarden namens een bedrijf of andere rechtspersoon accepteert, een persoon die door u gemachtigd is om de diensten te gebruiken, voor wie u een abonnement hebt gekocht, en aan wie u een gebruikersidentificatie en wachtwoord hebt verstrekt.

“Website” betekent onze website die zich bevindt op https://socialex.nl/

“U” of “Uw” betekent, in het geval van een persoon die deze voorwaarden namens zichzelf aanvaardt, deze persoon, in het geval van een persoon die deze voorwaarden namens een bedrijf, overheidsinstantie of andere juridische entiteit aanvaardt, het bedrijf, de overheidsinstantie of andere juridische entiteit waarvoor u deze voorwaarden aanvaardt, en gelieerde ondernemingen van dat bedrijf of die entiteit.

2. ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wij zullen de diensten en de gearchiveerde content aan u ter beschikking stellen overeenkomstig deze voorwaarden en alle toepasselijke overeenkomsten, en commercieel redelijke inspanning verrichten om de diensten ten alle tijden aan u beschikbaar te stellen, met uitzondering van de geplande downtime, onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle en wijzigingen, aanpassingen of verwijdering van functies van een social media- of webhostingplatform dat wij ondersteunen, of de gelieerde interfaces of gebruikersvoorwaarden ervan.

3. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

3.1. Gebruikersbeperkingen

U zult de diensten niet beschikbaar stellen aan anderen dan de gebruikers, of de diensten gebruiken ten behoeve van anderen dan u, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de aankoopovereenkomst. U zult de diensten niet diensten verkopen, doorverkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, beschikbaar stellen, verhuren of leasen, of de diensten opnemen in een servicebureau of outsourcing aanbod. U zult de service niet gebruiken om: kwaadaardige code op te slaan of te verzenden, de integriteit of prestaties van de services of de daarin opgenomen gegevens van derden te verstoren of ontwrichten, te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de services of gearchiveerde content of de daaraan gerelateerde systemen of netwerken, de toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van enig van onze intellectuele eigendommen, behalve zoals toegestaan onder deze Voorwaarden, de services of enig onderdeel, kenmerk, functie of gebruikersinterface daarvan te wijzigen, kopiëren of er afgeleide werken van te maken.  Elk gebruik van de diensten in strijd met deze voorwaarden, door U of gebruikers die naar ons oordeel de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van onze diensten bedreigt, kan resulteren in onze onmiddellijke opschorting van de diensten; wij zullen echter commercieel redelijke inspanningen leveren onder de omstandigheden om U voorafgaand aan een dergelijke opschorting op de hoogte te stellen en een kans te geven om een dergelijke overtreding of bedreiging te verhelpen.

3.2. Uw verantwoordelijkheden

U bent: (1) verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van elke social media account voor archivering door ons, (2) uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit en rechtmatigheid van uw gegevens en van de middelen waarmee U uw gegevens hebt verkregen, (3) verantwoordelijk voor het leveren van commercieel redelijke inspanningen om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de services te voorkomen, en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerd gebruik, (4) verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle pagina’s van social media waartoe onze services toegang verschaffen, zonder beperkingen toegankelijk zijn vanaf internet en dat onze software en services toegang verschaffen tot alle betreffende social media accounts, (5) een export te regelen van gegevens uit de archieven die op onze server zijn opgeslagen en die U wenst te verkrijgen, (6) de services alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruikersgids en de toepasselijke wet- en regelgeving, (7) een verzoek in te dienen voor een export van uw gegevens van onze servers na beëindiging van deze overeenkomst (8) verantwoordelijk voor het verifiëren en verzekeren dat onder de toepasselijke wetgeving de gegevens die door onze diensten worden gegenereerd toelaatbaar zijn in rechtszaken of andere juridische procedures waarbij U de gegevens wilt gebruiken. U zult niets opslaan op uw websites of sociale media die u registreert voor diensten dat wij niet rechtmatig kunnen kopiëren.

3.3. Ondersteunde API servicevoorwaarden

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van elk van de ondersteunde platforms waarvoor u toestemming hebt gegeven.

4. VERGOEDINGEN

4.1. Vergoedingen

U betaalt alle toepasselijke vergoeding zoals vermeld op de aankoopovereenkomst. De kosten zullen voortkomen op basis van het gekozen plan, of een nader overeengekomen bedrag ondertekent in de aankoopovereenkomst.

4.2. Facturering en betaling

Alle vergoedingen met betrekking tot de service zullen vooraf worden gefactureerd en betaald in Euro’s middels elektronische bankoverschrijving. U zult ons voorzien van een geldige inkooporder of een alternatief document dat voor ons redelijkerwijs acceptabel is. Tenzij anders vermeld in de aankoopovereenkomst, zijn gefactureerde kosten verschuldigd na 30 dagen vanaf de factuurdatum. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en accurate facturerings- en contactinformatie aan ons en het aan ons doorgeven van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie.

4.3. Verlenging

Tenzij wij (U en Socialex) het schriftelijk zijn overeengekomen zijn in de aankoopovereenkomst van uw abonnement op de service, of u middels e-mail op info@socialex.nl  heeft aangegeven dat uw abonnement niet automatisch verlengt dient te worden en wij u daarvan een bevestiging hebben gestuurd, stemt u ermee in dat uw abonnement automatisch wordt verlengt en dat automatisch de daaruit voorkomende verlengings- of servicekosten voor de service in rekening worden gebracht.

4.4. Restitutie en wijzing van de service

In het geval dat u uw abonnement op de service annuleert (maar niet wanneer uw abonnement door ons wordt beëindigd als gevolg van schending van deze voorwaarden), blijft u toegang houden tot het gedeelte van de service gedurende de resterende periode, indien van toepassing, waarvoor u reeds betaald hebt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de service. U hebt geen recht op enige terugbetaling met betrekking tot het geheel of een gedeelte van uw abonnement op de service of gerelateerde service kosten die u vooraf betaald heeft, ongeacht de reden waarom u stopt met het gebruik van dergelijke service of ervoor kiest om uw abonnement op dergelijke service te annuleren, hoewel wij ervoor kunnen kiezen om een dergelijke volledige of gedeeltelijke terugbetaling naar eigen inzicht te verstrekken. Indien u van abonnement verandert gedurende de looptijd van uw huidige abonnement op de service, kunt u in aanmerking komen voor een krediet naar rato de kosten van een nieuwe service vergoeding of abonnement op basis van het resterende ongebruikte en vooruitbetaalde deel van uw vorige abonnement.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1. Onze intellectuele eigendommen

Alle rechten, titels en belangen in en op de diensten, website, handelsmerken, handelsnamen, logo’s, en informatietechnologie-infrastructuur die nodig is om de diensten te leveren, of die door ons aan u beschikbaar of toegankelijk worden gemaakt, met inbegrip van alle documentatie met betrekking tot het gebruik of de werking van de diensten zijn het exclusieve eigendom van ons. Hieraan worden geen rechten aan u verleend tenzij anders vermeld.

5.2. Machtiging voor het hosten van gearchiveerde inhoud

U verleent ons, en andere toepasselijke ondernemingen, een machtiging om gearchiveerde inhoud te hosten, te kopiëren, weer te geven en te gebruiken voor zover dit noodzakelijk voor ons om de diensten en bijbehorende systemen te leveren en de juiste werking ervan te waarborgen in overeenstemming met onze servicevoorwaarden.  Wij krijgen hierbij geen enkel belang in de inhoud, deze rechten blijven exclusief tot u toegewezen.

5.3 Feedback

U verleent ons een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, rechtsvrije machtiging om alle suggesties, verbeteringen, verzoeken, aanbevelingen, correcties of andere feedback van u of de gebruikers met betrekking tot de werking van onze diensten of het bedrijf te gebruiken en in onze diensten en/of ons bedrijf op te nemen.

6. Privacy

Door in te stemmen met deze voorwaarden en de website of diensten te gebruiken, geeft u aan dat u instemt en kennis heeft genomen met onze privacy policy dat toegankelijk is middels de volgende link: https://socialex.nl/privacyverklaring. Wij adviseren u het privacy beleid zorgvuldig door de te lezen en contact met ons op te nemen bij eventuele vragen, voorafgaand aan het gebruik van onze website of de diensten die wij aanbieden.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Onze garanties

Wij verklaren, garanderen en komen overeen dat de diensten (1) worden geleverd door bevoegd personeel op een professionele en vakkundige manier, volgende de industriële normen, (2) van goed materiaal en vakmanschap zijn, (3) geschikt en toereikend zijn voor het doel waarvoor ze zijn gekocht, (4) worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van alle toepasselijke wet- en regelgeving, (5) geen inbreuk maken op eigendomsrechten van een andere partij en deze niet schenden, (6) zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen met betrekking tot reclame, gegevensverzameling, privacy, veiligheid en andere zakelijke praktijken, (7) geen van de partijen zich blootstelt aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid en (8) de diensten voldoen aan de bedrijving van de aangeboden diensten.  Wij verklaren, garanderen en komen met u overeen dat: (1) onze prestaties onder deze overeenkomst te allen tijde zullen voldoen aan de heersende professionele en ethische normen; (2) gepaste zorgvuldigheid en commercieel redelijke inspanningen door ons zullen worden verricht bij de uitvoering voor deze overeenkomst; en (3) wij onder geen enkele verplichting of beperking staan die in strijd zou zijn met onze dienstverlening van de diensten. Indien deze garanties worden geschonden, zal u recht hebben op beëindiging van de dienstverlening en/of terugbetaling of betaling bij beëindiging.

7.2. Uw garanties

U garandeert dat u recht hebt op verwerking van de data weergegeven op de accounts die u registreert voor onze diensten. En dat u ons hierbij toestemming geeft om deze data te verwerken voor de uitvoering van onze diensten.

7.3. Wederzijdse garanties

Elke partij verklaart en garandeert dat zij rechtsgeldig zijn opgericht, geldig bestaat en een goede reputatie heeft onder het recht van haar staat van oprichting en de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om deze voorwaarden uit te voeren en dat deze voorwaarden rechtsgeldig en geldig zijn uitgevoerd en de wettelijke, geldige en bindende verplichting vormen voor een partij, afdwingbaar tegen de partij die heeft overeengestemd met de voorwaarden.

7.4. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de partijen die verband houden met deze voorwaarden hoger zijn dan het totale bedrag dat door u onder deze voorwaarden is betaald voor de diensten die recht geven op de aansprakelijkheid in de twaalf maanden voorafgaand aan het eerste incident waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. Deze beperking zal van toepassing zijn ongeacht of een actie contractueel of onrechtmatig is en onafhankelijk van de theorie van aansprakelijkheid, maar zal uw betalingsverplichtingen hierboven niet beperken.

8. SCHADELOOSSTELLING

8.1. Schadeloosstelling door ons

Wij zullen u verdedigen tegen elke claim, eis, rechtsgeding of procedure (“claim”) die tegen u wordt ingesteld door een derde partij die beweert dat het gebruik van de diensten zoals hieronder toegestaan inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, en zullen u schadeloos stellen voor elke schadevergoeding die uiteindelijk aan u wordt toegekend, en voor redelijke advocaatkosten die u hebt gemaakt in verband met een dergelijke claim; op voorwaarde dat u (1) ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de claim; (2) ons de exclusieve controle geeft over de verdediging en de afhandeling van de claim (op voorwaarde dat wij geen enkele claim mogen afhandelen tenzij de afhandeling u onvoorwaardelijk vrijstelt van alle aansprakelijkheid); en (3) ons alle redelijke bijstand verleent, op onze kosten.

8.2. Schadeloosstelling door u

Voor zover toegestaan door de wet, zult u ons verdedigen tegen elke claim die tegen ons wordt ingediend of ingesteld door een derde partij die beweert dat uw gegevens, of uw gebruik van de diensten in strijd met deze overeenkomst, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of de toepasselijke wetgeving overtreedt, en zult u ons schadeloosstellen voor elke schadevergoeding die uiteindelijk aan ons wordt toegekend, en voor redelijke advocaatkosten die door ons worden gemaakt in verband met een dergelijke claim; op voorwaarde dat wij (1) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim; (2) u de exclusieve controle geven over de verdediging en de afhandeling van de claim (op voorwaarde dat u geen claim mag afhandelen tenzij de afhandeling ons onvoorwaardelijk vrijstelt van alle aansprakelijkheid); en (3) u alle redelijke bijstand verlenen, op uw kosten.

9. BEËINDIGING

9.1. Termijn

Tenzij anders gesteld in de aankoopovereenkomst, gaan deze voorwaarden in op de datum waarop u deze voor het eerst aanvaardt en blijven ze van kracht gedurende een periode van twaalf maanden tenzij deze eerder worden beëindigd zoals beschreven in 9.2. Tenzij anders vermeld in de aankoopovereenkomst worden deze voorwaarden automatisch verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij een van de partijen de andere ten minste dertig dagen voor het einde van betreffende termijn in kennis stelt van het niet verlengen van de voorwaarden. De prijs voor diensten tijden een verlengingsperiode zal de op het moment van velenging geldende prijs betreffen, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Beëindiging

Een partij kan deze overeenkomst om een reden beëindigen (1) na dertig dagen schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van een wezenlijke inbreuk indien deze inbreuk na het verstrijken van deze periode nog niet is verholpen, of (2) indien de andere partij het onderwerp wordt van een faillissementsaanvraag of een andere procedure met betrekking tot insolventie, curatele, vereffening of cessie ten behoeve van schuldeisers. Als u een overheidsinstantie bent, kunt u deze overeenkomst aan het einde van uw boekjaar beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan ons, dertig dagen van tevoren, wegens gebrek aan voldoende fondsen die niet zijn toegewezen om de services die in deze voorwaarden zijn voorzien voort te zetten en voor de betaling van de vergoedingen die hieronder vallen.

9.3. Recht op inzage en verwijdering van uw data

U kunt uw gearchiveerde content op elk moment gedurende de looptijd van deze voorwaarden exporteren. Daarnaast zullen wij, op schriftelijk verzoek, u binnen 4 weken voorzien van uw gearchiveerde data.

10. DIVERSE

10.1. Third-party begunstigden

Er zijn geen third-party begunstigden onder deze voorwaarden.

10.2. Wijze van kennisgeving

Elke wettelijke kennisgeving onder deze voorwaarden zal schriftelijk zijn en afgeleverd worden door persoonlijke overhandiging, een koerierdienst, aangetekende post, gefrankeerd en met ontvangstbewijs, of via e-mail. Kennisgevingen zullen 10 dagen na kennisgeving van kracht worden. Kennisgevingen worden verzonden naar het adres dat op de aankoopovereenkomst is vermeld of naar een ander adres dat heeft opgeven. Kennisgevingen worden naar ons gestuurd op het volgende adres: Printerweg 38, 3821AD Amersfoort.

10.3. Rangorde overeenkomsten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, zijn deze voorwaarden de aankoopovereenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de diensten en vervangen deze voorwaarden alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij hierin anders is bepaald, zal geen enkele wijziging, aanpassing of verklaring van afstand van enige bepaling van deze voorwaarden van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de wijziging, aanpassing of verklaring van afstand  is ingeroepen. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat elke voorwaarde of bepaling vermeld in uw aankoopovereenkomst of andere aankoopdocumentatie, uw online voorwaarden waarnaar wordt verwezen (met uitzondering van aankoopovereenkomsten) nietig is en geen gevolgen heeft. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de volgende documenten, geldt de volgende rangorde: (1) de toepasselijke aankoopovereenkomst en (2) deze voorwaarden.

10.4. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.5. Verklaring van afstand

Geen enkele nalatigheid of vertraging van door een van de partijen, bij het uitoefenen van de rechten van deze voorwaarden, vormt een verklaring van afstand van dat recht. Anders dan hierin uitdrukkelijk vermeld, zijn de rechtsmiddelen die hierin zijn voorzien een aanvulling op, en geen uitsluiting van, alle andere rechtsmiddelen van een partij bij wet.

10.6. Scheiding voorwaarden

Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een van de voorwaarden  in strijd is met de wet, komt deze voorwaarde te vervallen en blijven de overige voorwaarden van kracht.

10.7. Publiciteit

Wij mogen bekendmaken dat u een klant van ons bent.